Het bieden van persoonlijke dienst- en zorgverlening op maat aan senioren in een harmonieuze woonomgeving is wat Pro Senectute in de zorgvisie verwoordt. De organisatie erkent het belang van mantelzorg in het proces van zorgverlening. Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de bewoner.

De mantelzorgvisie van Pro Senectute

 • In de communicatie met de bewoner en zijn/haar netwerk gaat de organisatie uit van de eigen regie van de bewoner en vindt communicatie zoveel mogelijk rechtstreeks plaats met de bewoner. Als dat niet meer mogelijk is, communiceren we met de eerste contactpersoon van de bewoner of een daartoe aangewezen vertegenwoordiger.
 • De organisatie bejegent mantelzorgers met respect en heeft oog voor de eigenheid van de relatie van de bewoner met de mantelzorger. De organisatie heeft oog voor de soms verschillende belangen van bewoner en mantelzorger.
 • Mantelzorger en professionele zorgmedewerker werken aanvullend op elkaar. Er is duidelijkheid over ieders verantwoordelijkheid en de begrenzing daarvan. Vanaf het begin is de ondersteuning erop gericht de bestaande betrokkenheid in stand te houden voor zover dit het welzijn van de bewoner ten goede komt.
 • Bewoners en hun mantelzorgers hebben een duidelijk aanspreekpunt binnen de organisatie.
 • De organisatie biedt ondersteuning aan mantelzorgers voor zover gericht op het directe omgaan met de bewoner en het uitvoeren van de mantelzorgtaken.
 • De organisatie zorgt dat de belangen van mantelzorgers goed in beeld zijn en behartigd kunnen worden.
 • Medewerkers hebben, voor zover nodig in hun functie, deskundigheid op de volgende terreinen:
  • omgaan met mantelzorgers
  • verwijzing naar hulpverlening en informatievoorziening voor mantelzorgers (intern en extern).

Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt in vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid. Mantelzorgers hebben een andere positie dan vrijwilligers. Een mantelzorger heeft altijd een emotionele en sociale relatie met een bewoner. Ze verlenen extra aandacht en zorg en helpen waar nodig. In tegenstelling tot een vrijwilliger wordt een mantelzorger niet aangestuurd door de organisatie, wel is er afstemming en overleg tussen mantelzorgers en professionele zorgmedewerkers.

 

Download this file (Leaflet Mantelzorg.pdf)Leaflet Mantelzorg
Download

Als het onze tijd is om ons huis in het groen te verlaten, is het fijn te weten dat Pro Senectute een plek heeft waar we met gelijkgestemden kunnen wonen. Een plek waar we ons thuis kunnen voelen en waar waarden zoals saamhorigheid, contact en steun de basis vormen voor het ontmoeten en samen leven. Wij zullen ons als Vriend van Pro Senectute daarvoor inzetten.

De heer en mevr. Dudok van Heel-De Goede
Vrienden Vereniging Pro Senectute