Stichting Pro Senectute heeft de medezeggenschap voor medewerkers en bewoners georganiseerd via:

  • De Ondernemersraad die de belangen van de medewerkers van Pro Senectute behartigt.
  • De Centrale Cliëntenraad en de lokale cliënten-/bewonersraden die de belangen van de bewoners in Pro Senectute-locaties behartigen.

De Ondernemingsraad (OR)

De OR behartigt de belangen van de medewerkers en de organisatie. De voorzitter van de Raad van Bestuur is de gesprekspartner van de OR. De OR bestaat uit medewerkers van Stichting Pro Senectute die minimaal een jaar in dienst zijn.

De zetelverdeling is als volgt

  • kiesgroep Oost (Oranjestein, Oranjepark, Tusselerhof): vier zetels
  • kiesgroep West (Centraal Bureau, Emmahof, Spaar en Hout, Waalsdorp, Wildhoef): vijf zetels.

De zittingsduur van de OR is drie jaar (met ingang van maart 2020 is dat vier jaar). De OR hanteert het schema van aftreden. Aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen. De verkiezing vindt alleen doorgang als er meer kandidaten zijn aangemeld dan dat er zetels voor de betreffende kiesgroep zijn.

De OR komt volgens de vergaderplanning en op bijzonder verzoek bijeen. Over het algemeen is dat  eenmaal per 6 weken met ‘s ochtends de OR-vergadering en ‘s middags de vergadering met de Raad van Bestuur.  Indien nodig en bij uitval van vergaderingen, is er tussentijds contact tussen de bestuurder en de OR. De OR geeft op regelmatige basis de OR-nieuwsbrief uit voor alle medewerkers.

De OR houdt zich aan de afspraken, zoals opgenomen in:

  • OR-overeenkomst - afspraken tussen OR en ondernemer voor de zittingsperiode
  • OR-reglement - samenstelling en zittingsduur, werkwijze, verkiezing
  • OR-faciliteitenregeling - budget, uren, scholing
  • OR-procedure - werkwijze en referenties
  • Wet op de Ondernemingsraden

Samenstelling Ondernemingsraad Stichting Pro Senectute
Ambtelijk secretaris OR - Elly Piers

Wildhoef

Denise van Duuren

Janny Spek

Tusselerhof

Maria Peters

Matthijs Kuska

Oranjestein

Lucie Heideman

Spaar en Hout

Bo Kobes

Waalsdorp

Rosita van den Eijkel, voorzitter

Centraal Bureau

Wilma Zaal

Gastvrije organisatie - Waar het om gaat is dat medewerkers verder gaan dan hun functiebeschrijving. Met andere woorden, wij willen in alle denkbare mogelijkheden voldoen aan de verwachtingen van bewoners en gasten.

Harm Okker
Facilitair manager